Συ­νε­χί­ζον­ται και αυ­τή την ε­βδο­μά­δα οι Συ­νο­δι­κές και Πε­ρι­φε­ρεια­κές Εκ­δη­λώ­σεις της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για τη συμ­πλή­ρω­ση των 200 ε­τών α­πό την έ­ναρ­ξη της Ελ­λη­νι­κής Επα­να­στά­σε­ως. Τη­ρούν­ται ό­λα τα προ­βλε­πό­με­να μέ­τρα προ­φυ­λά­ξε­ως α­πό τον κο­ρω­νο­ϊ­ό.
Συγ­κε­κρι­μέ­να:

Την Τε­τάρ­τη 14 Ι­ου­λί­ου
Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πα­ρο­να­ξί­ας τι­μά τη μνή­μη του Να­ξί­ου Α­γί­ου Νι­κο­δή­μου του Α­γι­ο­ρεί­του, ο ο­ποί­ος με τα συγ­γράμ­μα­τά του δι­α­φύ­λα­ξε την Ορ­θό­δο­ξη Πί­στη των υ­πο­δού­λων ε­πί Τουρ­κο­κρα­τί­ας, με τις α­κό­λου­θες εκ­δη­λώ­σεις στη Νά­ξο:
α) 7.00. Όρ­θρος και Αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Νι­κο­δή­μου πό­λε­ως Νά­ξου προ­ε­ξάρ­χον­τος του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Θη­βών και Λε­βα­δεί­ας κ. Γε­ωρ­γί­ου και συλ­λει­τουρ­γούν­των του Θε­ο­φι­λε­στά­του Ε­πι­σκό­που Κε­ρά­μων κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου και του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­ρο­να­ξί­ας κ. Καλ­λι­νί­κου.
β) 7.30. Όρ­θρος και Πα­νη­γυ­ρι­κό Ι­ε­ρα­τι­κό συλ­λεί­τουρ­γο στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Νι­κο­δή­μου Γλι­νά­δου Νά­ξου.
γ) 19.30. Α­κο­λου­θί­α Με­θέ­ορ­του Αρ­χι­ε­ρα­τι­κού Ε­σπε­ρι­νού και Πα­ρα­κλή­σε­ως του Α­γί­ου στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Νι­κο­δή­μου πό­λε­ως Νά­ξου.


Το Σάβ­βα­το 17 Ι­ου­λί­ου
Η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Φθι­ώ­τι­δος ορ­γα­νώ­νει εκ­δή­λω­ση στις 20:00 στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ων Κων­σταν­τί­νου και Ε­λέ­νης στον Ά­γιο Κων­σταν­τί­νο Λο­κρί­δος με θέ­μα: «Ο Α­γώ­νας των Ε­πα­να­στα­τη­μέ­νων Ελ­λή­νων στη θά­λασ­σα».
Η εκ­δή­λω­ση θα με­τα­δο­θεί και δι­α­δι­κτυα­κώς α­πό τον ι­στό­το­πο της Ιεράς Μη­τροπ­ό­λε­ως.


Την Κυ­ρια­κή 18 Ι­ου­λί­ου
Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Φθι­ώ­τι­δος ορ­γα­νώ­νει εκ­δή­λω­ση στις 20:00 στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ων Α­πο­στό­λων Πέ­τρου και Παύ­λου Πε­λα­σγί­ας με θέ­μα: «Προ­ε­τοι­μά­ζον­τας την με­γά­λη Ε­πα­νά­στα­ση».
Θα υ­πάρ­ξει και δι­α­δι­κτυα­κή με­τά­δο­ση α­πό τον ι­στό­το­πο: www.i­m­f­th.gr

Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Κη­φι­σί­ας, Α­μα­ρου­σί­ου και Ω­ρω­πού δι­ορ­γα­νώ­νει ε­πε­τεια­κή εκ­δή­λω­ση σε συ­νερ­γα­σί­α με τον Δή­μο Ω­ρω­πού για να τι­μη­θεί η Μά­χη του Ω­ρω­πού της 13ης Ι­ου­λί­ου 1829.
Το πρό­γραμ­μα έ­χει ως ε­ξής:
8-10 π.μ: Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στον ι­στο­ρι­κό Ι­ε­ρό Να­ό Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Ω­ρω­πού (κτί­σμα 12ου αι.­).
Στις 10.30 π.μ: Ε­πι­μνη­μό­συ­νη δέ­η­ση – Κα­τά­θε­ση στε­φά­νων στο Η­ρώ­ον της πό­λης.
Στις 20.00: Ο­μι­λί­α και καλ­λι­τε­χνι­κές εκ­δη­λώ­σεις στον πο­λι­τι­στι­κό χώ­ρο των φυ­λα­κών στην Σκά­λα Ω­ρω­πού.